Aktualności

Koalicja na Rzecz Biopaliw- komunikat prasowy

Koalicja Na Rzecz Biopaliw: w dalszych pracach nad projektem dyrektywy REDII Parlament Europejski powinien pójść kierunkiem wyznaczonym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 października 2017 r. w Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt sprawozdania dotyczącego projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII) mającej określić m.in. dalszą ścieżkę rozwoju paliw odnawialnych w transporcie po 2020 roku. W odniesieniu do biopaliw produkowanych z surowców rolnych przyjęty dokument zakłada wręcz zakończenie ich wykorzystywania w perspektywie do 2030 roku zaostrzając do 0% pierwotny wniosek Komisji Europejskiej w tym zakresie, która zaproponowała ograniczenie limitu dla biopaliw z rzepaku czy kukurydzy do 3,8%. Z kolei w swoim sprawozdaniu przyjętym jeszcze we wrześniu parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) jednoznacznie opowiedziała się za utrzymaniem obecnego poziomu 7%, co na forum Rady UE wspiera już efektywnie m.in. Polska oraz cała Grupa Wyszehradzka, a także Bułgaria i Rumunia.

„Biopaliwa stały się w ostatnich dziesięciu latach nie tylko niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju rolnictwa, czego najlepszym przykładem jest choćby polski rynek rzepaku, ale wobec rozmontowywania wręcz kolejnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej są one swoistego rodzaju wentylem bezpieczeństwa dla opłacalności w Europie produkcji rolniczej, dlatego nie wyobrażam sobie, że bylibyśmy w stanie dobrowolnie jako Unia Europejska zrezygnować z tej części przemysłu rolno-spożywczego. Przyjęte przez Komisję Środowiska sprawozdanie oceniamy więc jako krok w złą stronę, na szczęście jednak to tylko jedynie kolejny z głosów w dyskusji na temat REDII, który – co trzeba podkreślić – nie znalazł już na tym etapie szerokiego poparcia politycznego w Parlamencie Europejskim. Ewentualne bowiem podążenie tą ścieżką spowoduje realne zagrożenie dla rolnictwa w Polsce i całej UE, jak również dla bilansu białkowego w Europie– ocenia Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

„Od początku dyskusji na temat przyszłości sektora biopaliw w Europie podkreślamy nierozerwalność branży z podażą pasz wysokobiałkowych w Unii Europejskiej, ponieważ integralnym produktem towarzyszącym tłoczeniu nasion oprócz oleju jest śruta rzepakowa. Jeśli chcemy walczyć z deficytem podaży pasz potrzebujemy efektywnej dywersyfikacji rynku olejów roślinnych na biopaliwa, ponieważ sama śruta niestety nie zapewni dalszej opłacalności tak przerobu rzepaku, ale przede wszystkim jego uprawy na obecną skalę. To ogromny problem, którego Komisja ENVI chyba nie dostrzegła lub nie potraktowała zbyt poważnie. Propozycje Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zakładające m.in. wyłączenie spod limitu tych biopaliw, które oprócz wysokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych dostarczają nam pasz są znacznie bardziej racjonalne pod względem środowiskowym, ale i również gospodarczym” – ocenił Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Spodziewaliśmy niekorzystanego przebiegu prac w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego nad tym dokumentem, w czym utwierdzała nas od początku tego procesu niezwykle nieprzychylna biopaliwom osoba posła sprawozdawcy. Być może pan Bas Eickhout, bo o nim mowa, powinien przyjechać do Polski i zobaczyć, w jaki sposób można produkować zrównoważone biopaliwa w oparciu o efektowny lokalny łańcuch wytwórczy, który zaczyna się od rolnika. Holandia, z której pochodzi, opiera swoją politykę względem biopaliw przede wszystkim na imporcie, i to często zrównoważonych jedynie na papierze surowców, o czym ostrzegał nie tak dawno Europejski Trybunał Obrachunkowy, co jednak nie znaczy, że wszystkie biopaliwa w Europie są złe. Jasną stroną prac Komisji ENVI jest dostrzeżenie tego faktu, o czym świadczy propozycja wyłączenia oleju palmowego z  europejskiego rynku biopaliw już od 2021 roku poczynając, lecz wydaje się, że zaostrzając prepozycję KE w zakresie limitu wylewamy jednocześnie dziecko z kąpielą. – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Koalicja Na Rzecz Biopaliw jest platformą organizacji branżowych inicjującą działania w imieniu i na rzecz krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów i biopaliw ciekłych współtworzoną obecnie przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajową Izbę Biopaliw, Związek Gorzelni Polskich oraz Krajową Radę Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw.

***

Warszawa, 24.10.2017 r.

Komunikat prasowy PSPO: Produkcja śruty rzepakowej

Produkcja śruty rzepakowej przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Przerób nasion rzepaku w I połowie 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 1,14 mln ton znalazł swoje odbicie nie tylko w produkcji samego oleju, ale umożliwił podaż rynkową przez członków PSPO ponad 650 tys. ton cennych wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci 640 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 12 tys. ton makuchu. Liczby te pokazują, że rzepak to nie tylko surowiec dostarczający najlepszy pod względem cech prozdrowotnych olej roślinny, ale stanowi jednocześnie cenne źródło białka paszowego, które w większości wciąż pozyskujemy z importu.

„Jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wciąż podkreślamy kwestię uprawy rzepaku i istotę krajowego przemysłu tłuszczowego nie tylko w dostarczaniu konsumentom oleju, ale również w kontekście możliwości znacznego oparcia produkcji zwierzęcej w Polsce na lokalnie wytwarzanej śrucie rzepakowej. Zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń związanych pełną konwersją żywienia zwierząt gospodarskich na pasze rzepakowe, ale te wciąż duże, niewykorzystane rezerwy, które wynikają wprost z obecnej struktury hodowlanej w Polsce dają możliwości zagospodarowania znacznie większej ilości śruty rzepakowej, podkreślmy nie modyfikowanej genetycznie, w stosunku do obecnego ich zużycia krajowego. Szczególnie widoczny potencjał dostrzegamy w produkcji mlecznej, bydła mięsnego, ale i trzodzie chlewnej. Można więc powiedzieć, że nie musimy więc wywarzać otwartych już drzwi” – powiedział Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. śruty i makuchu PSPO.

„W niedawno przyjętej oficjalnie przez kilkanaście krajów członkowskich UE, w tym Polskę, wspólnej deklaracji dotyczącej rozwoju upraw soi w Europie mowa jest jednocześnie wprost o potrzebie wsparcia bardziej efektywnego wykorzystania innych europejskich surowców białka paszowego, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się właśnie rzepak. To nie przypadek, zważywszy na już teraz dostępne ilości śruty rzepakowej. Korzystając z najlepszych pod tym względem przykładów z innych krajów, jak choćby Niemcy, gdzie rok 2017 jest już kolejnym jeśli chodzi o budowanie wręcz przewagi wykorzystania śruty rzepakowej nad sojową, Polska może i powinna podjąć intensywne działania w tym kierunku. To szczególnie ważne w obecnym stanie rozwoju uprawy soi w Europie i strukturze jej dostaw rynkowych opartej niemal w całości na imporcie. Liczymy, że z takimi właśnie rekomendacjami dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjdzie powołany przez niego już jakiś czas temu specjalny Zespół ds. alternatywnych źródeł białka, w którego pracach PSPO aktywnie uczestniczy” – skomentował Mariusz Szeliga, Prezes PSPO.

„Produkcja śruty rzepakowej to dominująca pod względem wolumenowym cześć przetwórstwa nasion rzepaku w Polsce, co naturalnie wynika z właściwości i cech biologicznych tego surowca. Dlatego jako organizacja branżowa czujemy się wręcz w obowiązku, aby przedstawiać jak najszerzej i w jak najbardziej rzetelny sposób informacje dotyczące możliwości jej stosowania, co ma rzecz jasna pomóc w jej popularyzacji wśród krajowych hodowców. Miło mi w tym kontekście poinformować, że w ostatnim czasie uruchomiliśmy całkowicie nową odsłonę witryny internetowej www.paszerzepakowe.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jej odwiedzania, wierzę, że będzie ona dla Państwa cennym źródłem przydatnych informacji i porad na temat śruty rzepakowej, która nie tylko jest bezpieczna i ekonomicznie efektywna, ale cechuje się znacznie większą niż importowane surowce dozą bezpieczeństwa dostaw” –powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 03.08.2017 r.

logo_napis

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Komunikat prasowy PSPO: Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

W I połowie 2017 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie prawie 1,14 mln ton nasion rzepaku, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Tym samym zanotowany w tym zakresie progres, który wyniósł ok. 40 tys. ton wskazuje, że branża odrabia starty w wolumenie przerobowym zanotowane w 2016 roku, które wynikały wprost ze znacznie słabszych, bo na poziomie ok. 2,3 mln ton, zbiorów nasion rzepaku w Polsce. Z kolei w ujęciu sezonowym 2016/2017 członkowie PSPO zagospodarowali łącznie prawie 2,5 mln ton, co wskazuje na podniesienie tej wartości w stosunku do poprzedniego sezonu 2015/2016 już o 80 tys. ton. Dane te wskazują wprost na wzrost znaczenia dla krajowego rolnictwa lokalnie funkcjonującego w Polsce przemysłu olejarskiego.

Przerób nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych skupionych w PSPO, które reprezentuje ponad 90% tego rynku w kraju, znalazł swoje bezpośrednie odniesienie w produkcji oleju. I tak, w przypadku oleju surowego w I połowie 2017 roku jego produkcja wzrosła z 477 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2016 do 481tys. ton, natomiast w przypadku oleju rafinowanego osiągnięto łącznie 186 tys. ton (spadek o 5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku).

„Sytuacja na rynku surowcowym wynikająca ze słabszych zbiorów rzepaku zanotowanych w ubiegłym roku w Polsce wskazywała, że przerób nasion w pierwszym półroczu 2017 roku pozostanie na stabilnym poziomie. Pomimo jednak tego zanotowaliśmy niewielki, ale jednak, wzrost, co tylko pokazuje, że branża tłuszczowa po prostu postawiła na krajowy surowiec skupując go niemal w całości, czego potwierdzeniem jest dosłownie symboliczny eksport nasion z Polski. Od lat więc nie tylko mówimy, ale faktycznie zacieśniamy współpracę z lokalnymi producentami rolnymi, czego efekty obecnie widzimy” – skomentował  Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Tegoroczne zbiory zapowiadają się znacznie lepiej niż te w 2016 roku i jestem pewien, że krajowy sektor olejarski sprosta wyzwaniu i efektywnie zagospodaruje polski rzepak. Oczywiście do tego konieczna jest stabilna sytuacja popytowa w całym łańcuchu dostaw, dlatego tak ważna dla polskich rolników jest m.in. kwestia krajowej polityki względem biopaliw. Olej rzepakowy to podstawowy surowiec do produkcji biodiesla w Polsce i drastyczne zmiany w obecnym kursie to przede wszystkim zagrożenie załamania opłacalności tej części krajowej produkcji rolnej” – powiedział Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

„Zwracając uwagę na bilans handlowy olejem rzepakowym widzimy, że nastąpił drastyczny spadek w I połowie 2017 roku eksportu do kilku krajów UE, które wcześniej dominowały pod tym względem, choć de facto trudno było wierzyć w te statystyki. Mówimy tu choćby o Czechach czy Słowacji. Z jednej strony pokazuje to ograniczenie niektórych kierunków nadużyć związanych z podatkiem VAT w obrocie olejem rzepakowym, na które zwracaliśmy głośno uwagę Ministerstwu Finansów, co nie oznacza, że problem zniknął niestety całkowicie. Z drugiej strony to również efekt rosnącej produkcji estrów metylowych w kraju. Zwracamy na to obecnie szczególną uwagę wobec trwających wciąż prac nad nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sektor biopaliw w Polsce jest bardzo silnie skorelowany z rolnictwem, o czym nie wolno zapominać” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 19.07.2017 r.

logo_napis

 —————————————————————————————————————————————-

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 11/2012

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.