Patron strony
RAPOOL

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych

20 czerwca 2008 roku w Warszawie Krajowa Izba Biopaliw (KIB), Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku (KZPR) podpisały Porozumienie określające zasady współpracy mającej na celu rozwój oraz promocję polskiej branży rzepakowej, olejowej oraz biopaliwowej, jak również upowszechnianie produkcji i stosowania biopaliw, biokomponentów oraz roślin energetycznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Koalicja Na Rzecz Biopaliw przekształciła się w Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych!

Funkcjonujące dotychczas pod szyldem Koalicji Na Rzecz Biopaliw porozumienie organizacji branżowych, w skład którego wchodzi Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Krajowa Izba Biopaliw będzie od teraz kontynuować swoją działalność jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.

 

Mając na uwadze przyspieszenie rozwoju biopaliw w Polsce, a także konieczność zwiększenia skuteczności działań w tym zakresie, PSPO, KZPR i KIB postanowiły podjąć bliską współpracę i zawiązać koalicję na rzecz biopaliw Wspólnym zamierzeniem tej organizacji jest przede wszystkim współpraca w kreowaniu polityk służących rozwojowi uprawy roślin oleistych, przemysłu tłuszczowego i biopaliwowego, promocja technologii wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw. Ponadto wypracowywanie wspólnych oświadczeń, opinii i analiz, kampanii informacyjnych i prac badawczych, uczulając w ten sposób na ocenę problemów w pełnym łańcuchu produkcyjnym, poczynając od: uprawy rzepaku, poprzez technologię przetwarzania, do zastosowania biopaliwa w pojazdach silnikowych, współdziałanie z administracją państwową i samorządową w kreowaniu polityki i prawodawstwa ułatwiającego promocję, rozwój rynku i technologii wytwarzania biokomponentów i biopaliw i inicjowanie oraz wspieranie działań, mających na celu doskonalenie warunków dla opłacalności produkcji i stosowania biopaliw oraz zwiększenie popytu na biopaliwa.

Oprócz wymagań stawianych Polsce w zakresie OZE w ramach dyrektyw europejskich, w naszym kraju istnieje również kilka dokumentów promujących rozwój OZE. W 1991 r. opublikowana została „Polityka Ekologiczna Państwa”, w 2001 r. „II Polityka Ekologiczna Państwa” oraz „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” z 2000 r. Cele określone w „Strategii…” są jednak znacznie niższe niż wynikające z przepisów unijnych, w roku 2010 udział energii ze źródeł odnawialnych ma wzrosnąć do 7,5%, natomiast w roku 2020 – do 14%. Dokumenty te zakładają również dominację biomasy w ogólnym bilansie wykorzystania OZE w Polsce.

Obecnie obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zastąpiła poprzednią – zakwestionowaną przez Trybunał Konstytucyjny – ustawę o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych z dnia 2 października 2003 r.

Reguluje ona m.in. kwestię wytwarzania biopaliw przez rolników na ich własne potrzeby.

Informacja o przepisach prawa umożliwiających rolnikom wytwarzanie biopaliw na własny użytek 
Źródło:  Ministerstwo Rolnictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 9 września 2006 r. uchwaloną w dniu 25 sierpnia 2006 r. ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza możliwość podjęcia przez rolników, grupy rolników oraz grupy producentów rolnych legalnej produkcji biopaliwa dla własnych potrzeb. Przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)
pobierz plik .pdf 161 KB
USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)
pobierz plik .pdf 150 KB

W rozumieniu ustawy za rolnika uważa się:

 • osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.);

a także:

 • grupę osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy;
 • grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.7)), pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.
 • Do biopaliw, które rolnicy mogą wytwarzać na własne cele zalicza się:
  • a) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny – stanowiące samoistne paliwa,
  • b) biogaz – gaz pozyskiwany z biomasy,
  • c) biowodór – wodór pozyskiwany z biomasy,
  • d) biopaliwa syntetyczne – syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa,
  • e) inne biopaliwa wyprodukowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa nie wymienione powyżej.
 • Biopaliwa ciekłe mogą być wytworzone na własny użytek przez producenta rolnego w ilości nieprzekraczającej limitu uzależnionego od powierzchni użytków rolnych będących w jego posiadaniu. Roczny limit, o którym mowa wyżej, w zależności od rodzaju wytwarzanego paliwa wynosi:
  • dla estru oraz czystego oleju roślinnego stanowiącego samoistne paliwo 100 litrów na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
  • dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, dimetyloestru, biogazu, biowodoru oraz biopaliw syntetycznych, a także biopaliw o których mowa w art. 2 ust. 2 jest równoważny objętości odpowiadającej pod względem wartości opałowej 100 litrom oleju napędowego na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.
 • Wytwarzanie biopaliw ciekłych na własny użytek przez rolników wymaga:
  • a) uzyskania wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek (zwany „rejestrem rolników”) – organem rejestrowym będzie Prezes Agencji Rynku Rolnego,
  • b) dysponowania odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności
  • w przepisach o ochronie pożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych ,
  • c) posiadania zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego – biopaliwa mogą być wytwarzane wyłącznie w składzie podatkowym,
  • d) przestrzegania wymagań jakościowych wytwarzanego biopaliwa – odpowiednie rozporządzenie w sprawie jakości wyda Minister Gospodarki,
   • Wzór wniosku o wpis do rejestru rolników przygotuje i udostępni Agencja Rynku Rolnego. Do wniosku dołączane jest oświadczenie, którego treść stanowi art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy. Wymagane są również dokumenty potwierdzające powierzchnię użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, a w przypadku grup rolników i grup producenckich – będących w posiadaniu członków grupy.
   • Ustawa zakłada uproszczone warunki prowadzenia składu podatkowego przez rolników, grupy rolników lub grupy producentów rolnych wytwarzających na własny użytek biopaliwa takie jak ester lub czysty olej roślinny.

Rolnik, aby założyć skład podatkowy:

 • nie musi być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
 • wytwarzając biopaliwa na własny użytek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11lit. c-f i ust. 2 ustawy może wystąpić o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zabronione jest:

 1. wytwarzanie przez rolników na własny użytek biopaliw ciekłych innych niż to, które zostało określone w wykazie biopaliw przeznaczonych na cele własne,
 2. sprzedawanie lub zbywanie w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych na własny użytek przez rolników,
 3. wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilościach przekraczających, w okresie roku kalendarzowego określony limit.

Rolnicy wytwarzający biopaliwo na własny użytek zobowiązani są do składania rocznych sprawozdań, które przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. Sprawozdanie winno zawierać ilości i rodzaje surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz ilości i rodzajów biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na cele własne.

Wytwarzane przez rolników biopaliwa ciekłe na własny użytek powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (szczegółowe parametry odnoszące się wyłącznie do wymagań ochrony środowiska wyznaczone zostaną w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek).

Zwracamy uwagę na przepisy jednoznacznie określające, że przy wytwarzaniu biopaliw ciekłych przez rolników na własny użytek możliwe jest skorzystanie z uproszczonych procedur przy zakładaniu składu podatkowego,
a jakość wytwarzanego biopaliwa określona jest w uproszczony sposób, mając na uwadze wymagania ochrony środowiska.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów przeznaczonych do paliw i biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców. Organem rejestrowym jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. Warunki prowadzenia tej działalności są zbliżone do obecnych (wynikających z ustawy z dnia 2 października 2003 o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych).

Koncesje na wytwarzanie biopaliw ciekłych oraz na obrót tymi paliwami udzielane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Sprzedaż lub inna forma zbycia nawet niewielkiej ilości biopaliw ciekłych oznacza wprowadzenie ich do obrotu, co jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej . Do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie wymagane jest posiadanie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a wytwarzane biopaliwa muszą spełniać w pełnym zakresie warunki jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dla biopaliw ciekłych wprowadzanych do obrotu.

Nowa ustawa uchwalona 25 sierpnia br. zastępuje ustawę z dnia 2 października 2003 r. Jest ona również przygotowana w pełnej korelacji z uchwaloną 25 sierpnia 2006 r. ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Informacje o urządzeniach do wytwarzania biopaliw, ich wydajnościach, zalecanych technologiach można uzyskać w internecie wpisując w wyszukiwarce przykładowo hasła: „biodiesel”, „biopaliwa” itp.

Obowiązuje również ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. , w której można przeczytać, że produkcja wszelkich wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Oznacza to, że każdy rolnik i inny podmiot wytwarzający estry metylowe musi je produkować w składzie podatkowym, jeśli chce je zużyć jako paliwo. Bez znaczenia jest już kwestia czy będzie je produkował na własne potrzeby czy na sprzedaż. Ustawa o biopaliwach z 25 sierpnia 2006 r. wprowadza jednak uproszczone warunki prowadzenia składu podatkowego przez rolników produkujących estry i czysty olej roślinny na własne potrzeby.

Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określa się warunki zwolnienia od akcyzy biokomponentów i paliw ciekłych z zawartością biokomponentów. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zgodnie z definicją w ustawie, wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, spełniających określone wymagania jakościowe. Zwolnieniem od akcyzy objęte są również biokomponenty wykorzystywane jako samoistne paliwo. Ponadto zwolnienie to obowiązuje tylko wtedy, gdy w/w wyroby wyprodukowane zostały w składzie podatkowym.

Zwolnienie akcyzowe w Polsce zgodnie z rozporządzeniem wynosiło do końca 2006 r.:

 1. 1,5 zł/l biokomponentu w przypadku dozowania od 2 do 5% biokomponentu
 2. 1,8 zł/l – od 5 do 10%
 3. 2,20 zł/l – w przypadku dozowania powyżej 10%.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające powyższe zwolnienia akcyzowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  (Dz. U. Nr 243, poz. 1765 i 1766.

Zgodnie z nim zwalnia się od akcyzy:

 • biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, wyprodukowane z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2% biokomponentów:

a) benzynę silnikową nieetylizowaną – w wysokości 1,50 zł od każdego litra

biokomponentów dodanych do tej benzyny,

b) olej napędowy – w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego

 • biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania jakościowe, określone w odrębnych przepisach w wysokości 1680 zł/1000l, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych biokomponentów.

Od dnia 8 września obowiązuje również rozporządzenie określające wymogi jakościowe dla biopaliw ciekłych, które określa wymogi dla dwóch rodzajów biopaliw: samoistnych estrów oraz oleju napędowego z zawartością 20% estrów.

Z kolei od 29 stycznia obowiązują również wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na użytek własnyktóre wprowadzają jedynie 2 warunki dla biopaliw wytwarzanych przez rolników:

 1. zawartość siarki
 2. temperatura zapłonu

Od 14 lutego br. obowiązują również przepisy określające sposób pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa na własne potrzeby. Odpowiednie rozporządzenie Minister Gospodarki wydał w dniu 31 stycznia 2007  r.

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.