Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

Statut

STATUT

KRAJOWEGO ZRZESZENIA PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

I.    NAZWA I SIEDZIBA

§ 1

1. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zwane dalej Zrzeszeniem jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników-plantatorów roślin oleistych oraz roślin białkowych i innych osób związanych bezpośrednio charakterem swojej pracy z produkcją roślin oleistych lub białkowych.

2. Siedzibą Zrzeszenia jest Warszawa.

II.     ZAKRES DZIAŁANIA

§ 2

Zrzeszenie działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników / Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm. oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Zrzeszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony.

3. Zrzeszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru.

 

§ 4

Zrzeszenie reprezentuje potrzeby oraz broni zawodowych i społecznych interesów plantatorów.

§ 5

Zrzeszenie jest niezależne od organów administracji państwowej, samorządowej oraz społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji. Działa poprzez ustalone w uchwalonym przez siebie statucie i wybieralne w sposób demokratyczny organy. Określa w sposób samodzielny w ramach obowiązujących przepisów prawa zakres i formy swojej działalności.

§ 6

Zrzeszenie opiera swoją pracę /działalność/ na pracy społecznej ogółu swoich członków i pracy zawodowej własnej kadry etatowej.

III.  CEL I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest:

1. Reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów plantatorów roślin oleistych i białkowych a w szczególności dążenie do zagwarantowania opłacalności produkcji.

2. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec:

– zakładów tłuszczowych i jednostek kontraktacyjnych i skupujących płody rolne

– organów władzy państwowej i samorządowej

– jednostek naukowych, społecznych, gospodarczych oraz innych działających na rzecz rolnictwa

 

§ 8

Cele i zadania Zrzeszenie realizuje poprzez:

1. Negocjowanie cen, warunków kontraktacji roślin oleistych z zakładami tłuszczowymi oraz innymi jednostkami,

2. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi produkcji i wydajności roślin oleistych i białkowych oraz ich jakości,
3. Usprawnienie i ułatwienie pracy plantatorów poprzez stałe wprowadzanie postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych, organizowanie instruktażu, kursów, szkoleń, pokazów, wymiany międzynarodowej, angażowanie specjalistów, uprawę pól doświadczalnych, prowadzenie badań naukowych, dokonywanie analiz ekonomicznych, udostępnianie informacji o rynku rzepaku oraz biopaliw w Polsce i Europie itp.,

 

4. Udzielanie plantatorom wszechstronnej pomocy w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków i potrzeb inwestycyjnych związanych z produkcją oraz świadczenie usług produkcyjnych,

5. Popieranie, propagowanie i podejmowanie współpracy w zakresie wdrażania postępu agrotechnicznego, biologicznego z pokrewnymi zrzeszeniami i organizacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorcami, placówkami naukowo – badawczymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,

 

6. Organizowanie wzajemnej pomocy wśród plantatorów, pośredniczenie przy sprzedaży roślin oleistych i białkowych, nabywaniu środków produkcji, ubezpieczaniu upraw rolnych, pomoc przy tworzeniu grup producentów,

7. Organizowanie oświaty rolniczej i upowszechnianie różnych form postępu rolniczego wśród swoich członków, a w szczególności organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, świadczenie doradztwa ekonomicznego, prawnego, agrotechnicznego, sporządzanie ekspertyz i opinii, organizowanie wyjazdów studyjnych do krajów UE,

8. Organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie kontroli społecznej w procesie kontraktacji, organizacji skupu, właściwej oceny surowca w punktach skupu oraz współpraca z właściwymi władzami i instytucjami w wykonywaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,

9. Uczestniczenie w szacowaniu i likwidacji szkód losowych i łowieckich,

10. Wydawanie publikacji i czasopism, utrzymywanie strony internetowej oraz prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej dotyczącej szeroko pojętych zagadnień nowoczesnej produkcji, przetwórstwa i wykorzystywania roślin oleistych i białkowych,

11. Podejmowanie wszelkich innych działań, które okażą się niezbędne dla osiągnięcia, planowanego rozwoju bazy surowcowej i stanu organizacyjnego Zrzeszenia,

12. Podjęcia akcji protestacyjnej dla poparcia swoich żądań w trybie przewidzianym. Ustawą z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach Rolników, Akcje protestacyjne może podjąć każde Okręgowe Zrzeszenie za zgodą Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów:

1. Zrzeszenie współdziała z izbami rolniczymi, instytucjami naukowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, przedstawicielami firm produkujących towary i surowce na potrzeby rolnictwa w zakresie organizowania seminariów, pokazów i szkoleń dla członków Zrzeszenia,

2. Współdziała z organizacjami rolniczych Związków Zawodowych w zakresie obrony interesów rolników,

3. Zrzeszenie może zatrudniać służby do prowadzenia działalności społeczno – zawodowej oraz inne służby specjalistyczne,

4. Zrzeszenie może być członkiem innej organizacji rolniczej, społecznej i gospodarczej krajowej lub zagranicznej,

5. Zrzeszenie może być udziałowcem w spółkach prawa handlowego,

6. Decyzje w sprawach wymienionych w pkt. 4, 5 podejmuje Zjazd Delegatów uchwałą, na wniosek Zarządu,

7. Bierze udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji, cen skupu, zasad odbioru surowca.

§ 10

1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Przedmiotem działalności gospodarczej Zrzeszenia będzie:

1)      wydawanie książek (PKD 22.11.Z),

2)      wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)

3)      wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z),

4)      wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),

5)      pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),

6)      działalność poligraficzna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),

7)      introligatorstwo (PKD 22.23.Z),

8)      działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),

9)      działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),

10)   reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z),

11)   reprodukcja nagrań video (PKD 22.32.Z),

12)   reklama (PKD 74.40.Z),

13)   badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)

14)   pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),

15)   pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

16)   działalność związana z organizowaniem targów i wystaw (PKD 74.81.A),

17)   działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z),

18)   działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),

19)   działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z),

20)   doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

21)   pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),

22)   produkcja papierowych artykułów piśmiennych (PKD 21.23.Z),

23)   produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 21.25.Z),

24)   produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z),

25)   magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

26)   sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),

27)   pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

28)   pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

29)   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),

30)   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),

31)   badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

32)   sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (PKD 51.66.Z),

33)   sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),

34)   pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),

Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

 

2. W razie podjęcia działalności gospodarczej Zrzeszenie prowadzi rachunkowość i ewidencję tej działalności, stan i zmiany składników majątkowych oraz sporządza rachunek wyników tej działalności.

 

IV.  CZŁONKOSTWO – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Zrzeszenia mogą być:

1. Zwyczajni

2. Honorowi

3. Wspierający

§ 12

Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne produkujące rośliny oleiste.

 

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która swoja działalnością wniosła szczególne zasługi dla Zrzeszenia lub w dziedzinie produkcji roślin oleistych lub białkowych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Zrzeszenia.

3. Członek Zrzeszenia będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bierze udział w pracach organów Zrzeszenia przez jednego pełnomocnika przedstawiającego pełnomocnictwo na piśmie.

§ 14

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Zrzeszenia na podstawie deklaracji.

2. Uchwała Zarządu o przyjęcie do Zrzeszenia powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

3. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Zrzeszenia przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.

§ 15

1. Członkostwo honorowe Zrzeszenia nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego.

2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członkowskich z wyjątkiem prawa wyboru do organów Zrzeszenia i nie jest zobowiązany do ponoszenia świadczeń na rzecz Zrzeszenia.

3. Członka wspierającego przyjmuje się na zasadach określonych w § 14.

 

§ 16

Członek zwyczajny Zrzeszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia,

2. Korzystać z pomocy Zrzeszenia w zakresie jego działalności ustalonej w niniejszym statucie i uchwałach Zrzeszenia.

§ 17

Członek zwyczajny Zrzeszenia jest obowiązany:

1. Stosować się do postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń podejmowanych przez władze Zrzeszenia w zakresie jego statutowej działalności,

2. Brać udział w pracach Zrzeszenia oraz dążyć do realizacji jego zadań,

3. Ponosić świadczenia ustalone w trybie określonym w statucie.

 

§ 18

Członek honorowy i wspierający może brać udział w Zjeździe Delegatów Zrzeszenia z głosem doradczym i nie może być wybierany do organów Zrzeszenia.

 

§ 19

Członkostwo Zrzeszenia ustaje wskutek:

1. Śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

2. Dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego,

3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Zrzeszenia wskutek naruszenia postanowień statutowych,

4. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty powiadomienia.

 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE ZRZESZENIA

§ 20

1. Jednostką organizacyjną Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych są Okręgowe Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych działające w obrębie województwa lub województw zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

2. W skład Okręgowego Zrzeszenia wchodzą plantatorzy roślin oleistych lub białkowych, którzy wyrazili swoją wolę przynależności do Zrzeszenia i wnoszą stosowną składkę.

3. Okręgowym Zrzeszeniem kieruje Prezydium OZPR, wybrane w sposób tajny spośród członków, składające się z 5 osób wybranych spośród delegatów na Zjazd Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. W przypadku okręgów 5-mandatowych wszyscy delegaci na Zjazd Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych są jednocześnie Członkami Prezydium. Z grona Prezydium Okręgowego wybiera się: Przewodniczącego, Zastępcę i Członków.

4. Kadencja władz Okręgowego zrzeszenia trwa cztery lata.

5. Zebranie członkowskie zwoływane jest przez Prezydium co najmniej raz na rok. Z Zebrania Wyborczego Okręgowego Zrzeszenia sporządza się protokół, którego załącznikami są: protokoły poszczególnych Komisji oraz karty do głosowania.

6.  Do zadań Walnego Zebrania Okręgowego Zrzeszenia należy:

1) uchwalanie kierunków działania Okręgowego Zrzeszenia,

2) wybór Przewodniczącego i Prezydium Okręgowego Zrzeszenia,

3) wybór delegatów ze swojego okręgu na Krajowy Zjazd Delegatów,

4) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Okręgowego Zrzeszenia,

5) uchwalanie regulaminu pracy Prezydium Okręgowego Zrzeszenia,

6) udzielania absolutorium Prezydium Okręgowemu,

7) określenie swojej struktury wewnętrznej.

7.  Do zadań Prezydium Okręgowego Zrzeszenia należy:

1) negocjowanie poprzez swoich przedstawicieli cen i warunków umów kontraktacyjnych z zakładami tłuszczowymi i innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie działania Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przy współudziale przedstawiciela Zarządu Krajowego Zrzeszenia,

2) występowanie do publicznych władz lokalnych z postulatami i wnioskami dotyczącymi istotnych spraw wsi i rolnictwa,

3) co najmniej raz w roku zwoływanie Walnych zebrań Okręgowych zrzeszeń.

§ 21

1. Organami Zrzeszenia są :

1) Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

2) Zarząd Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

3) Komisja Rewizyjna Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

2. Kadencja Organów Zrzeszenia trwa cztery lata.

§ 22

Organy Zrzeszenia w swojej działalności kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności oraz zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Zrzeszenia.

§ 23

1. Organy Zrzeszenia pochodzą z wyborów, które odbywają się na następujących zasadach:

– nie ogranicza się liczby kandydatów

– głosuje się na poszczególnych kandydatów

– głosowanie jest tajne

 

2.  1)   Wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i

Roślin Białkowych dokonuje się w zależności od ilości delegatów z danego okręgu.

2)    W Zebraniu Wyborczym Okręgowego Zrzeszenia powinien uczestniczyć jeden z członków Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

3)    Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi na rzecz Zrzeszenia.

4)    Członek Zrzeszenia posiadający czynne i bierne prawo wyborcze otrzymuje mandat oraz kartę do głosowania.

5)    Głosowanie jawne odbywa się za pomocą mandatów.

6)    Głosowanie tajne w sprawach wyborów delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz wyborów do Prezydium Okręgowego Zrzeszenia odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty z nazwiskami kandydatów wydaje Komisja Wyborcza.

7)    W okręgach w których wybieranych jest pięciu delegatów, delegatami są Przewodniczący i członkowie Prezydium Okręgowego Zrzeszenia.

8)    W przypadku okręgów z których pochodzi więcej niż 5 delegatów dokonuje się w pierwszej kolejności wyboru delegatów na Zjazd Delegatów, a następnie spośród tych osób dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowego Zrzeszenia.

9)    W przypadku okręgów 15 – mandatowych delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych powinno wybierać się członków Okręgowego Zrzeszenia obecnych na Zebraniu Wyborczym w liczbie:

a)    8 – delegatów spośród rolników indywidualnych,

b)    7 – delegatów spośród przedstawicieli: dzierżawców i właścicieli  (tj. spółki prawa handlowego, rolnicy których areał gospodarstwa przekracza 300 ha oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP).

10)  W przypadku Okręgów 5 – mandatowych delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych powinno wybierać się członków OZPR obecnych na Zebraniu Wyborczym w liczbie:

a)  3 – delegatów spośród rolników indywidualnych,

b)  2 – delegatów spośród przedstawicieli dzierżawców i właścicieli (tj. spółki prawa handlowego, rolnicy których areał gospodarstwa przekracza 300 ha oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP).

11) Na potrzeby wyborów Okręgowego Zrzeszenia przyjmuje się, że:

a) za rolnika indywidualnego uznaje się osobę fizyczna, będąca właścicielem lub

dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów. W

razie ewentualnych wątpliwości czy dana osoba fizyczna jest rolnikiem

indywidualnym decydują kryteria określania obszaru gospodarstwa z ustawy o

kształtowaniu ustroju rolnego z dnia z dnia 11.04.2003 (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

c)    rolnik którego areał gospodarstwa przekracza 300 ha jest zaliczony do drugiej

grupy producentów rolnych tj. dzierżawców i właścicieli.

3. Członek organu Zrzeszenia jest obowiązany:

– aktywnie uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia

– reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty

– składać członkom Zrzeszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

 

§24

1. Członkowie organów Zrzeszenia mogą być odwołani ze sprawowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszenia postanowień statutu i obowiązujących uchwał i popełnienia przestępstwa na szkodę Zrzeszenia.

2. Odwołanie następuje uchwałą podjętą przez Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Zrzeszenia.

 

§25

1. Mandat Członka organu Zrzeszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

a) ustanie członkostwa Zrzeszenia,

b) rezygnacji mandatu,

c) odwołanie w trybie określonym w § 24 Statutu,

d) brak możliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż rok

2. W razie zmniejszenia się ilości członków organu Zrzeszenia do stanu poniżej 50% składu dokooptuje się do składu organu osoby, które w wyniku wyboru władz uzyskały największą ilość głosów a nie weszły w skład władz.

3. Kadencja dokooptowanych osób kończy się z upływem kadencji tego organu do którego zostali powołani.

 

§26

1. Uchwały wszystkich władz Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. W przypadku braku co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania obrady mogą się toczyć w tym samym dniu, w tzw. drugim terminie, tj. o godzinę później. Dla ważności takiego zebrania konieczna jest wzmianka o takiej możliwości w zawiadomieniu o Zebraniu.

 

§27

1. Zjazd Delegatów jest Najwyższą władzą Zrzeszenia.

2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Zrzeszenia raz w roku,

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Zrzeszenia na skutek:

a) uchwały poprzedniego Zjazdu Delegatów

 

b) własnej uchwały lub na wniosek dwóch Okręgowych Zrzeszeń Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

c) wniosku Komisji Rewizyjnej

d) wniosku co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów zachowujących mandat na okres 4 lat.

5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których został zwołany.

O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegaci powinni być powiadomieni listami poleconymi, wysyłanymi co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zjazd Delegatów otwiera Prezes lub inny Członek Zarządu. Przewodniczącego Zjazdu Delegatów i protokolanta wybiera uchwałą Zjazd Delegatów.

Zjazd Delegatów obraduje według ustalonego porządku obrad zatwierdzonego przez Zjazd. Protokół Zjazdu Delegatów podpisuje Przewodniczący i Protokolant.

§28

W Zjeździe Delegatów udział biorą:
1. Z głosem decydującym:

a) Delegaci wybrani na Okręgowych Zebraniach Zrzeszenia według następujących zasad:

– OZPR Łódzko – Mazowiecko – Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie) –

5 Delegatów

– OZPR Lubelsko – Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie) – 5 Delegatów

– OZPR Małopolsko – Śląsko – Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj.

świętokrzyskie) – 5 Delegatów

– OZPR Opolsko – Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie) – 15 Delegatów

– OZPR Wielkopolsko – Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie) – 15 Delegatów

– OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie) – 10 Delegatów

– OZPR Kujawsko-pomorski – Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj.

warmińsko – mazurskie) – 15 Delegatów

2. Z głosem doradczym:

a) osoby posiadające godność członka honorowego, wspierającego

b) osoby zaproszone przez Zarząd Zrzeszenia.

§29

1. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 29 ust.2 oraz w § 45 ust.1.

2. Uchwalenie statutu i jego zmian wymaga 2/3 oddanych głosów.

3. Głosowanie na Zjeździe Delegatów odbywa się jawnie. Tajne głosowania zarządza się w sprawach wyboru organów  Zrzeszenia oraz na żądanie 1/3 Delegatów biorących udział w Zjeździe Delegatów chyba, że Zjazd postanowi inaczej.

4. Prawo głosu przysługuje wyłącznie delegatom uczestniczącym w Zjeździe.

§ 30

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych należy:

1. Uchwalenie statutu Zrzeszenia oraz jego zmian,

2. Uchwalanie kierunków i programu działania Zrzeszenia,

3. Ocena działalności Zrzeszenia i uchwalanie budżetu Zrzeszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. Wybór Zarządu spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów w oparciu o zasady określone w § 31. W przypadku nowo powstałych okręgów wybór zarządu możliwy jest spośród członków Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych danego okręgu,

6. Wybór Prezesa Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w głosowaniu tajnym spośród członków Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

7. Wybór Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym spośród Delegatów Zjazdu,

8. Zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9. Zasady ustanawiania składek członkowskich,

10. decydowanie o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11. Uchwalanie zasad zwrotu kosztów podróży, diet i innych wydatków ponoszonych przez Delegatów, Członków Zarządu, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i innych Członków Zrzeszenia wykonujących prace na rzecz Zrzeszenia.

12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

13. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd , Komisję Rewizyjną i Delegatów,

14. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości,

15. Uchwalanie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Zrzeszenia oraz członków Prezydiów Okręgowych Zrzeszeń.

§ 31

Zarząd Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych  składa się z 15 członków wybranych według następujących zasad:

– OZPR Łódzko – Mazowiecko – Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie) – 1

– OZPR Lubelsko – Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie) – 2

– OZPR Małopolsko – Śląsko – Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj.

świętokrzyskie) – 1

– OZPR Opolsko – Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie) – 3

– OZPR Wielkopolsko – Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie) – 3

– OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie) – 2

– OZPR Kujawsko-Pomorski – Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj. warmińsko

– mazurskie) – 3

§32

1. Zebrania Zarządu Zrzeszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Zawiadomienia o terminie posiedzeń powinny być doręczone listem poleconym co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.

 

3. Do podjęcia uchwał przez Zarząd Zrzeszenia konieczna jest obecność na zebraniu co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Zastępującego go Wiceprezesa.

§ 33

Do kompetencji Zarządu Zrzeszenia należy:

1) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów,

2) przedkładanie sprawozdań, planów pracy i budżetów KZPR Zjazdowi Delegatów,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami zrzeszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) sprawowanie nadzoru nad Okręgowymi Zrzeszeniami, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,

5) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zjazdu Delegatów,

6)  do kompetencji Zarządu KZPR należy ponadto:

a) kierowanie pracami Zrzeszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) występowanie wobec władz i instytucji w zakresie działalności statutowej Zrzeszenia,

c) gospodarowanie funduszami Zrzeszenia zgodnie z zatwierdzonym budżetem,

d) zawieranie umów i porozumień w imieniu Zrzeszenia z zakładami przetwórstwa dotyczących współpracy i realizacji wspólnych zadań,

e) udzielanie upoważnień do zawierania umów i zobowiązań w imieniu Zrzeszenia,

f) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatwierdzanie struktury organizacyjnej biura oraz regulaminu pracy

7.   Zarząd Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych uchwałą powołuje Prezydium Zarządu, określa jego skład osobowy oraz kompetencje.

§ 34

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu. Składa się z Prezesa Zarządu i czterech członków Zarządu (wiceprezesów) wybieranych w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech Członków Zarządu.

 

§ 35

Wykreślono

§ 36

1.         Umowy zawierane w imieniu Zrzeszenia podpisują:

– dwóch członków Zarządu

– prezes lub Wiceprezes i osoba upoważniona w trybie § 33 ust. e. Zawarte przez te osoby  umowy są skuteczne w granicach udzielonych upoważnień.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 7- miu członków,

2. Komisja rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,

3. W skład komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu,

4. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej dwa razy w roku,

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd Delegatów.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1. Kontrola gospodarki finansowej oraz całokształtu działalności Zrzeszenia, w tym Prezydium i Zarządu,

2. Przedstawianie na Zjedzie delegatów wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

3. Żądanie zwołania Zarządu względnie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeżeli odbycie takich spotkań komisja rewizyjna uzna za niezbędne.

4. Kontrolowanie gospodarki finansów Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz jego Prezydium.

§ 39

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jej poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności organizacji i gospodarki finansowej Zrzeszenia.

 

§ 40

Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Wykonywanie poszczególnych czynności kontrolnych może zlecić delegowanym przez siebie poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej lub biegłym.

VI.  GOSPODARKA FINANSOWA ZRZESZENIA

§ 41

Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz majątek, który można zbyć lub obciążyć zobowiązaniami.

 

§ 42

1. Zrzeszenie czerpie środki ze składek członkowskich, opłat plantatorskich, dotacji, subwencji, dochodów z własnego majątku, darowizn itp.

2. Wysokość opłat członkowskich ustala Zjazd Delegatów.

3. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. 50% ze składek członków zwyczajnych poszczególnych okręgów pozostaje do dyspozycji Prezydium Okręgowego Zrzeszenia, pozostałe 50% pozostaje na działalność statutową Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

5. Fundusze gromadzone są na koncie Zrzeszenia.

6. Składki członkowskie po złożeniu dobrowolnego oświadczenia przez plantatora pobierane są przez zakłady tłuszczowe lub inne podmioty skupujące rośliny oleiste i odprowadzane są na konto Zrzeszenia.

7. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość uiszczenia składek indywidualnie na konto Zrzeszenia.

§ 43

1. Dla wykonania określonych w planach pracy zadań Zrzeszenia może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek państwowych oraz innych podmiotów gospodarczych,

2. Sposób zagospodarowania funduszy określonych w ust.1 zawarty będzie w porozumieniu pomiędzy jednostką przekazującą fundusze i Zrzeszeniem.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 44

1. Zrzeszenie używa:

– Stempla podłużnego zawierającego napis: Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie.

– Stempla podłużnego zawierającego napis Okręgowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w ………………………..

2. Siedziby Okręgowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych określą zebrania Okręgowych Zrzeszeń Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych po ich powstaniu.

§ 45

1. Rozwiązanie Zrzeszenia może nastąpić na podstawie uchwały powziętej na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów wyłącznie w tym celu zwołanym większością 3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 Delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Zrzeszenia następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia.

3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Zrzeszenia decyduje Zjazd Delegatów, który podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania Zrzeszenia, uwzględniając jego cele statutowe.

 

Do pobrania Statut KZPRiRB z dnia 13.11.2012

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 55/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.