Patron strony
RAPOOL

Strategia działania

Dziś Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest jedyną ogólnopolską organizacją branżową skupiającą producentów rzepaku i roślin białkowych. Celem powołania naszego Zrzeszenia jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów producentów rzepaku i roślin białkowych.

KZPRiRB podejmuje wyzwania zmierzające do:

  • zagwarantowania opłacalności produkcji rzepaku i roślin białkowych w Polsce,
  • pozyskania udziałów rolników w produkcji biopaliw,
  • ustabilizowania branży rzepakowej i roślin białkowych m.in. przez utworzenie Polskiej Rady Rzepaku i partnerskie współdziałanie z wszystkimi jej uczestnikami,
  • poprawienia samowystarczalności naszego kraju w białko roślinne przez zwiększenie produkcji rzepaku, roślin białkowych i zagospodarowanie nadwyżek oleju na cele techniczne,
  • osiągnięcie masowego członkostwa producentów rzepaku i roślin białkowych w KZPRiRB,
  • doprowadzenie do udziału producentów rolnych w przetwórstwie rzepaku na biopaliwo

Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach sejmowych i senackich komisji nad ustawą o biopaliwach. Organizujemy i uczestniczymy w konferencjach, gdzie przedstawiamy zalety uruchomienia produkcji biopaliw na bazie rzepaku.

Przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych uczestniczą co roku począwszy od 2001 r. w pracach grupy roboczej ds. oleistych w ramach COPA/COGECA w Brukseli.

Nawiązaliśmy dobrą współpracę z organizacjami o podobnym charakterze z Francji, Niemiec i Czech. Współpraca pozwala nam na gromadzenie informacji o sytuacji w branży, które z kolei przekazujemy naszym członkom. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Agropolem, reprezentującym Francuską Branżę Roślin Oleistych i Białkowych, możliwe było zorganizowanie szkoleń dla naszych producentów rzepaku we Francji. Ich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją branżowych związków producentów rzepaku, zasadami funkcjonowania giełdy MATIF, regulacjami unijnego rynku roślin oleistych. Zwiedzano francuskie fabryki biopaliwa, spółdzielnie i gospodarstwa francuskich farmerów. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Biodiesla pozwala nam z kolei śledzić rozwój produkcji biodiesla w UE. Od lutego 2005 r. jesteśmy również członkiem Europejskiego Aliansu Oleistych. W ramach tej współpracy uczestniczymy w spotkaniach, gdzie przedstawiane są informacje o rynku oleistych we wszystkich krajach europejskich.

Zrzeszenie wydaje 3 razy w roku informator „Nasz rzepak”. Gazetę otrzymują bezpłatnie członkowie KZPRiRB, instytuty naukowe, Izby Rolnicze, ODR-y, Związki Dzierżawców i zainteresowane firmy.

 

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.